ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ ​ေဘာလုံးကြင္းႀကီး(၇)ကြင္းႏွင္​့ ပရိတ္သတ္ဝင္ဆံ့ဦး​ေရ

သူ႔ဝဏၰကြင္း ပရိတ္သတ္ ၅၀၀၀၀ဆံ့
ေဇယ်သီရီကြင္း ပရိတ္သတ္ ၃၅၀၀၀ဆံ့
မႏၲာလာသီရိကြင္း ပရိတ္သတ္ ၃၅၀၀၀ဆံ့
ဝဏၰသိဒၶီကြင္း ပရိတ္သတ္ ၃၅၀၀၀ဆံ႕
ေအာင္ဆန္းကြင္း ပရိတ္သတ္ ၁၅၀၀၀ဆံ႕
ဗထူးကြင္း ပရိတ္သတ္ ၁၀၀၀၀ဆံ႕
ေပါင္းေလာင္းကြင္း ပရိတ္သတ္ ၅၀၀၀ဆံ႕

Leave a Reply