၀ါးစိမ္းေတာင္မွာ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ေပးဖို႔ MIC ထံ ယန္စီကုမၸဏီ တင္ျပ

Leave a Reply