တုိင္းတစ္ပါးသားမ်ားကို ရံုးထုိင္ခြင့္ေပးသည့္ ကမာၻ႕ပထမဆံုးလႊတ္ေတာ္

Leave a Reply