လြတ္သို႔ကားႏွင့္ ကုန္တင္ကားတိုက္မိကားေပၚပါသူျမန္မာလုပ္သား(14)ဦးမီးေလာင္ေသဆံုး ….

Leave a Reply