လိပ္ကြ်န္းေသဒဏ္အယူခံအေပၚထုိင္းအစုိးရေရွ႕ေနဘက္မွေလ်ာက္လဲခ်က္တင္ရန္အခ်ိန္တစ္လတုိးေတာင္းဆုိ=====================

Leave a Reply